Czapliniecka 66,
Bełchatów

+48 44 633 16 81
sekretariat@cabelchatow.pl

O nas

Powiększ tekst

Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny w Bełchatowie, zwany dalej „Placówką”, jest placówką opiekuńczo wychowawczą i działa od 29. 08.2002 roku pod nazwą „Bursa Szkolna i Ośrodek Interwencyjno – Socjalizacyjny”.

1 września 2005r. zostaje przekształcony i funkcjonuje jako samodzielna placówka czyli OIS. Przedmiotem działalności OIS jest zapewnienie dziecku całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki i wychowania,  zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych oraz umożliwienie korzystania z przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Od kwietnia 2012 r. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bełchatowie.

   Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej określone w ustawie z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(DZ.U.Nr 149,poz.887, z póżn.zm).